Pensioen in eigen beheer exit

22 maart 2017

Het Ministerie van Financiën is al vanaf 2013 bezig om alternatieven te zoeken voor het huidige pensioen in eigen beheer van de DGA.

Inmiddels is het wetsvoorstel aangenomen door Eerste en Tweede Kamer. De ingangsdatum is 1 april 2017. Na die datum heeft de DGA drie maanden om het pensioen in eigen beheer om te zetten in een toegestane variant of af te kopen.

De grote lijnen van het voorstel zijn: afstempelen van de commerciële waarde van de pensioenverplichting naar de fiscale waarde ervan. Daarna bestaat de mogelijkheid van afkopen of omzetten. Of het opgebouwde pensioen in eigen beheer blijven houden.

Afkoopvariant

Koopt u af dan is geen revisierente verschuldigd. Dat scheelt zo'n 20% belasting ten opzichte van afkoop voorheen.

Daarnaast krijgt u bij afkoop een korting op de fiscale waarde van de pensioenverplichting (balansdatum 2015).

Die korting bedraagt bij afkoop in 2017 34,5%, bij afkoop in 2018 25% en bij afkoop in 2019 19,5%.

Wat er wordt afgekocht wordt belast tegen het gewone loonbelasting tarief, maximaal 52% loonheffing

De fiscale waarde minus loonheffing gaat naar privé (en wordt daar vervolgens in box 3 belast). 

Afkoop kan aantrekkelijk zijn als u al andere pensioenvoorzieningen heeft, waardoor een pensioen als dat uitgekeerd zou worden, in het hoogste tarief inkomstenbelasting zou vallen. Afkoop leidt dan tot een lagere belastingdruk.

voorbeeld

De commerciële waarde op 31 december 2015 is € 700.000, de fiscale waarde € 200.000

Afkoop in 2017. De afkoop wordt berekend over € 200.000 – 34,5% = € 131.000. Hierover wordt maximaal 52% belasting betaald, dat is € 68.120.

Het bedrag dat over gaat naar privé is dan € 200.000 – € 68.120 = € 131.880.

Het wordt nu vrij privé vermogen, en daarover moet in box 3 belasting betaald worden. Het forfaitair rendement wordt vanaf 2017 als volgt berekend (bij deze berekening gaan we er van uit dat er geen ander vermogen in box 3 is):                      2.9% over € 75.000 + 4.7% over € 56.880 (€ 131.880 - € 75.000) = € 4.848. De belasting is 30%, € 1.454.

Omzettingsvariant

Naast afkoop kunt u ook kiezen voor omzetten van de fiscale waarde van de pensioenverplichting naar een oudedagsspaarverplichting. Dit kan binnen de BV.

Een oudedagsverplichting moet vanaf AOW-leeftijd in 20 jaar uitkeren. Laat u de uitkering eerder ingaan, dan moet de looptijd verlengd worden met het aantal jaren gelegen tussen ingangsleeftijd en de AOW-leeftijd. De uitkering die wordt gerealiseerd wordt belast met loonheffing.

De oudedagsverplichting moet jaarlijks oprenten tot aan de pensioendatum met een percentage dat afhankelijk is van het rendement op staatsleningen.

Een oudedagsverplichting is aantrekkelijk als u toch een oudedagsvoorziening vanuit de BV wil hebben zonder de complexiteit van pensioen in eigen beheer.

Voortzetten oude regeling

Wordt niet gekozen voor een van deze varianten? Dan wordt de oude regeling bevroren vanaf 1 juli 2017. De regeling loopt dan ongewijzigd door, op de dotatie na. Want er mag dan niet meer gedoteerd worden na 1 juli.

Nabestaanden

Door afkopen en omzetten wordt de regeling voor de nabestaanden gewijzigd of geheel prijsgegeven. De partner moet daarvoor wel toestemming geven. Het bewijs van instemming moet binnen één maand na het prijsgeven van het pensioen in eigen beheer binnen zijn bij de belastingdienst. Zo niet, dan wordt de commerciële waarde van de pensioenaanspraak in één keer belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Advies

Wilt u advies hebben over het uitfaseren van pensioen in eigen beheer? Daarvoor hebben wij een adviesmodel gemaakt waarbij u niet alleen inzicht krijgt in het effect van de 3 keuzes, maar we laten u dan ook zien hoe uw oudedagssituatie eruit ziet en na overlijden van de DGA hoe de situatie voor de partner er dan uitziet. Daarmee kunt u op verantwoorde wijze een keuze maken voor de best bij u passende keuze. U krijgt dan dus een vergelijking van de 3 keuzes én een financieel plan voor langleven en overlijden.

De kosten voor een dergelijk advies bedragen € 1.200 excl BTW. Moeten er nog actuariële berekeningen gemaakt worden dan maken wij die tegen meerprijs van € 100 per berekening. 

Een overeenkomst voor de vastlegging van de keuze die u maakt is onderdeel van het adviestraject.

Terug naar overzicht